Program

Fredag d. 22/9

Lørdag d. 23/9

Søndag d. 24/9

Åbningsevent

Grand Opening i Bremen Teater

Hvor­dan forhold­er vi os egentlig til os selv og men­neskene omkring os, når vi lyt­ter? Og hvad ville din sen­ge­lampe vide om dig, hvis den kunne høre? Det er ikke til­fældigt, at åbnin­gen af årets radio­bi­ograffes­ti­val foregår i et teater. I år har fes­ti­valen nem­lig fokus på de per­for­ma­tive aspek­ter af lyt­teo­plevelsen, og vi har skruet et helt særligt pro­gram sam­men. Du kan opleve 3 vidt forskel­lige per­for­ma­tive udtryk i lyd om men­neske­lige intime rela­tion­er:

Den britisk lyd­kun­st­ner og kom­pon­ist Dun­can Speak­man vil sætte jer som pub­likum i spil med lyden, jer selv og hinan­den.

Maya Gold­berg Safir og Den­nis Funk fra Third Coast Inter­na­tional Audio Fes­ti­val vil på sce­nen live frem­før­er his­to­rien om, hvor­dan Mayas job som barnepige tog en over­rask­ende drejn­ing…

Vores canadiske fes­ti­val­huskun­st­ner Kaitlin Prest vil få en sen­ge­lampe til at fortælle his­to­ri­er om et forhold set fra dens intime plac­er­ing.

Og som afs­lut­ning på afte­nen afs­lør­er vi vin­deren af Sound of the North, fes­ti­valens nye pris, der fejr­er årets bed­ste fortæl­lende lyd­pro­duk­tion skabt af uafhængige nordisk pro­du­cen­ter. Vi vil naturligvis høre vin­der­fortællin­gen sam­men denne aften.

Sted

Bremen Teater

Gæster

Radiobiografer

Kongerækken: Historien genfortalt

Hans Erik Havs­teen og Anders Olling fra hit­pod­cas­ten Kongerækken fylder din trom­me­hinde med his­to­riens vinge­sus, når de spiller deres favorit­ly­d­klip med his­torisk tema. Det bliv­er her­regam­melt, men også virke­lig spæn­dende. Arrange­mentet er på dan­sk med enkelte engelske pro­duk­tion­er.

Sted

Gloria

Gæster

SEXBIO

Sæt dig til rette i mør­ket, og lad os svøbe dig ind i lum­re lyd­fortællinger; audi­tive ”quick­ies”, der alle behan­dler sex på den ene eller den anden måde. Under­ve­js får du som pub­likum medbestem­melse over hvilke fortællinger, vi skal lytte til; hvilke fetish­es vi skal tage hånd om i løbet af denne aften. Arrange­mentet er på dan­sk.

Sted

Gloria Biograf

Nordic Noir i Gloria

Du kender Nordic Noir fra svenske krim­i­er og danske, licens­be­talte tv-serier om mys­tiske mord og under­slæb. Til denne radio­bi­ograf får du nu kri­mi i kølige, skan­di­naviske grå­ton­er direk­te i ørerne, når tre nordiske radiodoku­men­taris­ter præsen­ter­er deres lydlige efter­forskn­ingsar­be­jde. Arrange­mentet er på engel­sk, dan­sk, norsk og sven­sk. Alle pro­duk­tion­er har engelske under­tek­ster.

Sted

Gloria Biograf

Gæster

Kærlighed i Gloria

Kærlighed er det største, mærke­lig­ste, mest frus­tr­erende og vidun­derlige i ver­den. Og i din radio. Uanset om du er nyforels­ket, nyligt frask­ilt, gift på tyvende år, sin­gle eller lidt i tvivl, så er den her radio­bi­ograf til dig. Vi hylder kærlighe­den med en sam­ling af de bed­ste lyd­fortællinger, der giv­er dit hjerte vinger eller et lille plas­ter på. Arrange­mentet er på dan­sk.

Sted

Gloria Biograf

MIRP — Lydfortællinger på fremmede sprog

I disse tek­nol­o­giske opturstider er alver­dens inspir­erende og fæn­gende radio og pod­cast kun en sol­id inter­net­forbindelse væk. Det bety­der dog ikke nød­vendigvis, at du kan forstå de mange sprog, der strøm­mer ud af høj­talerne. Men det kan du her, for der er engelske under­tek­ster på. I forbindelse med fes­ti­valen mødes 40 uafhængige radio­pro­du­cen­ter fra hele ver­den til kon­fer­en­cen MIRP, og i denne eksklu­sive radio­bi­ograf vil de præsen­tere et udpluk af de smukkeste fortællinger. Du kan møde en island­sk kvin­de, der geno­plever min­der om tab og kærlighed og søger ensomhe­den i sit hus ved havet; en ældre norsk mand, der men­er at han har opfun­det evigheds­bat­teri­et; den ital­ienske radiomand Jonathan Zen­ti, der er på en mis­sion for at finde en els­ket ejen­del, der er blevet væk; et inter­view som bal­ancer­er delikat mellem far­er, flirt og ube­hag… Alle pro­du­cen­terne vil intro­duc­ere deres fortællinger og Eleanor McDowall, der står bag Radio Atlas vil fortælle om sit pro­jekt med at under­tek­ste lyd.

Sted

Gloria Biograf

Gæster

Third Ear præsenterer Ozymandias

Third Ear har lavet pod­casts fra før det blev smart og de er stadig i top­pen af danske lyd­fortællere. Kom til pre­miere på deres helt nye sci-fi his­to­rie, Ozy­man­dias. Denne gang fortæller de his­to­rien om en fik­tiv rum-mis­sion, hvor en tid­skapsel med lydbesked­er sendes tusind år ud i fremti­den.…
Ozy­man­dias er skabt til den nordiske kun­st­bi­en­nale Momentum9 i Moss i Norge.

Sted

Empire Bio

Gæster

Installation

Bath — af Kaitlin Prest

Badekar­ret er det eneste sted, hvor jeg føler mig helt alene”. Nogen har fyldt et badekar med varmt vand. Tag dit tøj af. Gør hvad der står på det kort, du har fået. Mens du trækker under­tø­jet af, åbn­er nogen bade­værelses­døren bag dig. Du vender dig, paniksla­gen. Der er ikke nogen. Det er bare lyden af nogen. Af en kvin­de. I glid­er begge ned i badekar­ret, dig og stem­men. Hun fortæller dig en smuk his­to­rie om et min­de­værdigt bad, hun tog som ung. Hun gør også dit bad min­de­værdigt. Du for­lad­er bade­værelset med tanker om det pri­vate, om nydelse — og om skam. Den canadiske lyd­kun­st­ner Kaitlin Prest skaber en stedsspeci­fik udgave af sin instal­la­tion Bath. Vær­ket opleves alene og find­er sted i en lej­lighed på Fred­eriks­berg. Du vil mod­tage en særlig invi­ta­tion med yderligere infor­ma­tion, når du køber bil­let. Der er et meget begrænset antal pladser og sal­get starter ons­dag d. 13. sep­tem­ber kl. 14.00.

Sted

En lejlighed på Frederiksberg

Gæster

Stedsspecifikke lytninger

Montagen: Afslag på et kys i kolonihave

Et portræt af en pen­sioneret psyki­ater, der har et storm­fuldt forhold til livet. Jour­nal­is­ten Chris­t­ian Stentoft skabte i 1984 et af de mest leg­en­dariske og poet­iske inter­views i dan­sk radio­his­to­rie, hvor forhold­et mellem inter­view­er og inter­view­per­son er omdrejn­ingspunk­tet. I samar­be­jde med DR P1 præsen­ter­er vi den under­hold­ende og tankevækkende mon­tage i en stemn­ings­fuld koloni­have ved Kløver­marken tæt ved Chris­tia­nia. Arrange­mentet er på dan­sk. Det er gratis, men der er begrænset antal pladser og bil­letreser­va­tio­nen starter mandag den 11. sep­tem­ber kl. 14.00.

Sted

En kolonihave

Montagen: Nattevægteren på Datalogisk Institut

Man bliv­er nødt til at tænke på noget andet, når man går igen­nem. Ellers bliv­er man ret hur­tigt mere eller min­dre idiot!”. Året er 1971, og vi befind­er os på Anatomisk Insti­tut i Køben­havn. Insti­tut­tets nat­te­vagt tager os med på en guidet rund­vis­ning i bygnin­gens kælder, hvor der om dagen dis­sek­eres lig, og hvor ligde­lene om nat­ten opbe­vares i kar fyldt med kemikalier. Den lydlige rejse fore­tages rent fysisk i insti­tut­tets dun­kle audi­to­ri­um, men selve fortællin­gen er en rejse ind i nat­tevægterens dys­tre sind. Nat­tevægteren præsen­teres i samar­be­jde med DR P1 og foregår i det, der i dag er Dat­a­l­o­gisk Insti­tut. Det er gratis, men der er begrænset antal pladser og bil­letreser­va­tio­nen starter mandag den 11. sep­tem­ber kl. 14.00. Even­tet er støtte af Tuborg­fondet.

Sted

Datalogisk Institut

Paneldebatter

International debat: DOKU VS. DRAMA – hinandens modsætninger?

Doku­men­tar er virke­lighed og dra­ma er fik­tion. Eller hvad? I de senere år har både radio­dra­ma og radiodoku­mentar­er været igen­nem en enorm udvikling. Har det ændret, hvor­dan de to gen­r­er forhold­er sig til hinan­den? Skal radio­dra­maet mime doku­men­taris­men, før vi som lyt­tere for alvor kan blive gre­bet af fik­tion til ørerne? Kan radiodoku­men­taris­men tillade sig at bruge dra­matur­giske greb for at skabe medrivende lyd­fortællinger? Kom og lyt med, når et pan­el med nogle af de mest nysk­abende radiomagere debat­ter­er sig klogere på de spørgsmål og mange andre. Arrange­mentet er på engel­sk.

Sted

Absalon Kirke

Gæster

Nordisk Paneldebat: TRUE CRIME & SAND UNDERHOLDNING

I 2014 start­ede den amerikanske pod­cast Ser­i­al ikke alene en rev­o­lu­tion for pod­cast-medi­et, den kick­start­ede også en ny gul­dalder for true crime-radiodoku­mentaren. Der er ikke noget nyt i, at høre kri­mi i radioen, men det at genåb­ne en sag og tage lyt­terne med på efter­forsknin­gen har vist sig at være enormt veleg­net til pod­cast-medi­et. Sen­est har den svenske pod­cast Spår sågar gjort det, som Ser­i­al ikke kunne: Gen­nem deres afdækn­ing af sagen med­virkede hold­et bag pod­cas­ten til, at en mand blev frik­endt for et mord, han ikke har begået, efter at have sid­det 13 år i fængsel for det.
Til denne pan­elde­bat vil et pan­el af nordiske jour­nal­is­ter og radiodoku­men­taris­ter diskutere, hvor grænsen går mellem under­hold­ning og retssys­tem, mellem men­neskeskæb­ne og mikro­fon. Har grænserne fly­t­tet sig med Ser­i­al – og hvad bety­der Spårs nybrud for true crime-gen­ren i radio? Arrange­mentet er på engel­sk.

Sted

Absalon Kirke

Gæster

Festival Fest

Radiobiograf Festival Fest

Køben­havns Radio­bi­ograf Fes­ti­val fejr­er de gode lyd­fortællinger med et brag af en fes­ti­valfest. Der vil være bil­lig bar i S/H’s fede lokaler på Vester­bro og folkene bag den eksper­i­menterende online radio­sta­tion The Lake sørg­er for dans­abelt øreguf. Kom og dans hele nat­ten!

Sted

Sort/Hvid

Gæster

Kaitlin Prest (CA)

Kaitlin Prest er en canadisk kun­st­ner, der udforsker intimitet gen­nem lyd, per­for­mance og radio. Hun er skaber af og vært på pod­castkollek­tivet Radiotopias pod­cast The Heart. Prest er i Dan­mark på et kun­st­nerophold betalt af Statens Kun­st­fond og har skabt sin per­for­mance ‘Light’ til fes­ti­valens Gran Open­ing samt instal­la­tio­nen ‘Bath’.

Third Ear (DK)

Third Ear er sat i ver­den for at for­tæl­le histo­ri­er. Histo­ri­er, der får det til at løbe skif­te­vis koldt og varmt ned af din rygsøj­le. Histo­ri­er i lyd, der bli­ver hæn­gen­de som et ekko lang tid efter, de er for­bi. Histo­ri­er om men­ne­sker, som du ellers aldrig vil­le møde. Redak­tion består af Tim Hin­man og Kri­ster Moltzen.

Duncan Speakman (UK)

Dun­can Speak­man (UK 1976) er oprindeligt uddan­net lydtekniker. I 1999 beg­y­n­dte han at udvikle inter­ak­tive doku­men­tarpro­jek­ter og -instal­la­tion­er. Siden 2005 har han udviklet værk­er, hvor der bliv­er sat spørgsmål­tegn ved grænsen mellem pub­likum og per­former. Han skaber oplevelser, som engager­er pub­likum følelses­mæs­sigt og fysisk gen­nem lyd.

Maya Goldberg-Safir (US)

Maya Gold­berg-Safir er Artis­tic Asso­ciate på Third Coast Inter­na­tion­al Audio Fes­ti­val, hvor fun hjælper med at forme fes­ti­valens kun­st­ner­iske pro­gram og styr­er mar­ket­ings og pub­licerin­gen. Maya er også vært på “Mid­dle­buried”, en Mid­dle­bury Col­lege orig­i­nal pod­cast, og så er hun cer­ti­fi­ceret Third Coast Pod­cast Ther­a­pists, der tilby­der pod­cast på “recept” til pub­likum i Chica­go og andre sted­er. Maya er aktiv i Chica­gos miljø for uafhængige radio pro­du­cen­ter.

Dennis Funk (UK/US)

Den­nis Funk tilslut­tede sig Third Coast Fes­ti­val in Feb­ru­ary i 2014. Den­nis pro­duc­er­er Third Coasts radioprogram/podcast Re:Sound, fea­tures og instruere Third Coasts live lyd­fortæl­lende per­for­mances. Han er også vært på og skaber af The Third Coast Pock­et Con­fer­ence pod­cast. Yder­mere arbe­jde Den­nis som lyd­de­sign­er og kom­pon­ist for radio, pod­cast og teater og har pro­duc­eret en serie af fortæl­lende audio tours for Art Insti­tute of Chica­go.

Sindre Leganger (NO)

Sin­dre Leganger er en norsk free­lance-radiodoku­men­tarist. Han har tidligere arbe­jdet på NRK og lavet fea­tures for bl.a. Sveriges Radio, BBC og den amerikanske pod­cast Love + Radio. Han har lavet to pod­casts inden­for krim­i­gen­ren: ‘Uløst’ for den norske avis VG og ‘Skud­det på Toftøy’ for Aften­posten.

Katharina Smets (BE)

Katha­ri­na Smets er uafhængig lyd­fortæller, kura­tor og PhD i kun­st ved Roy­al Con­ser­va­toire Antwerp (Arte­sis) and Uni­ver­si­ty Antwerp. Hun har arbe­jdet for nationale broad­cast­ere i Bel­gien, Hol­land og Storbri­tanien. I samar­be­jde med deBu­ren og Bakke Grond organ­is­er­er Katharia lyt­teaften­er med even­tyrlige his­to­ri­er under navnet In the Dark. Kathari­nas radio­fortællinger er snoede kom­pos­tion­er og ker­nen af hver his­to­rie er under­støt­tet af en tøvende poet­isk men­neskestemme.

Hugo Lavett (SE)

Hugo Lavett er prisvin­dende sven­sk radiodoku­men­tarist, som har høstet stor suc­ces med flere doku­mentar­er for Sveriges P1 og P3. Lavett har især gjort sig bemær­ket med ‘Utøya, 22 juli’ (2016), true crime-dokuen ‘Kvin­na hit­tad död vid bad­plats’ (2014) og ikke mindst pod­cast­se­rien ‘Mordet på Therese Johans­son Rojo’, hvor Hugo Lavett graver dybt i de mys­tiske omstændighed­er bag dra­bet på en ung sven­sk kvin­de i 2009.

Eleanor McDowall (UK)

Eleanor McDowall er senior pro­duc­er hos Falling Tree Pro­duc­tions og dri­ver Radio Atlas i sin fritid. Radio Atlas er et engel­sksprog­et hjem for under­tek­st­ede lyd­fortællinger fra hele ver­den. Det er et sted at høre opfind­somme doku­mentar­er, dra­maer og lyd­værk­er, der er lavet på sprog, du ikke nød­vendigvis forstår. Eleanor er pro­duc­er på BBC Radio 4’s serie Short Cuts, som er et pro­gram for nye, inno­v­a­tive korte doku­mentar­er fra hele ver­den. I 2016 fik både Radio Atlas og hen­des radiodoku­men­tar A Dancer Dies Twice en Speciel Com­men­da­tion ved Prix Europa.

Phoebe Wang

Phoebe Wang er lyd­kun­st­ner og -per­former, der bor i Brook­lyn, NYC. Phoebe arbe­jder med Kaitlin Prest som asso­ciate pro­duc­er på Radiotopias pod­cast The Heart. Phoebe er her i forbindelse med Kaitlin Prests res­i­den­cy og er pro­duc­tion man­ag­er på instal­la­tio­nen “Bath”.

Morten Narvedsen (DK)

Morten Narved­sen er jour­nal­ist på Radio24syv, hvor han siden 2012 har optaget og pro­duc­eret en lang række doku­men­tarud­sendelser og pod­cast­serier for kanalens doku­men­tarredak­tion. I 2016 vandt han prisen for ‘Årets Pod­cast’ ved Prix Radio for pod­cast­se­rien, ‘Mord i Rum Sø’ – og sen­est har han pro­duc­eret true crime-pod­cas­ten, ‘Man kan aldrig vide’. Morten Narved­sen er desu­den aktivt medlem af Køben­havns Radio­bi­ograf.

Þorgerður E. Sigurðardóttir (IS)

Thorg­er­dur E. Sig­ur­dar­d­ot­tir er radio­pro­du­cent og bosat i Reyk­javík, Island. Hun er kun­st­ner­isk led­er af radio fik­tion så vel som redaktør/producent af doku­mentar­er og pod­cast på RÚV (Den islandske natonale pub­lic ser­vice sta­tion). Thorg­er­dur er også medlem af The Inner Ear, en lyd­kollek­tiv, der arbe­jder på grænsen mellem fak­ta, fik­tion og skaber stedsspeci­fikke lyd­værk­er.

Mira Burt-Wintonick (CA)

Mira Burt-Win­ton­ick er en prisvin­dende radio­pro­duc­er bosid­dende i Mon­tre­al, Cana­da. De sid­ste 10 år har hun pro­duc­eret CBC’s Wire­tap i samar­be­jde med Jonathan Gold­stein. Mira er med­sk­aber af CBC’s Love Me, et pro­gram der omhan­dler alt det roderi, der er i rela­tion­er mellem men­nesker. Hun er også med­sk­aber af Pen­Pals, som er en fic­tion­sserie, der sæt­ter umage par i dia­log med hinan­den. Hen­des arbe­jde er bl.a. blevet udsendt på This Amer­i­can Life, The Truth og Snap Judg­ment.

Jonathan Zenti (IT)

Jonathan Zen­ti er en uafhængig radio pro­du­cent bosat i Rom, Ital­ien. Han har været final­ist i Prix Europa 2 gange og vun­det Gan­Béar­la Award på Hearsay Audio Fes­ti­val i Irland. Jonathan er grundlæg­ger af og board mem­ber af MIRP – Meet­ing of Inde­pen­dent Radio Pro­duc­ers. Snart udkom­mer hans uafhængige pod­cast “Meat”, som var med i sid­ste runde af Radiotopias Podquest i 2016.

Mikkel Clausen (DK)

Mikkel Clausen er jour­nal­ist og redak­tør på Radio24syv Doku­men­tar. Siden 1999 har han arbe­jdet for DR, TV 2 og Radio24syv, hvor han bl.a. har skrevet og instrueret radio­dra­ma, pro­duc­eret radio samt tv-doku­mentar­er. Han er redak­tør på den efter­sø­gende pod­cast­serie ‘Man kan aldrig vide’ på Radio24Syv.

Kongerækken (DK)

Kongerækken har de sid­ste to år lavet pop­ulærhis­to­rie gen­nem fore­drag, bøger og spil og ikke mindst Dan­marks nok mest pop­ulære his­to­riepod­cast. Værterne Anders Olling og Hans Erik Havs­teen
vifter støvet af his­to­rien og gør den fascinerende, medrivende og sjov.

Alberte Clement Meldal (DK)

Alberte Clement Mel­dal er vært og tilret­telæg­ger hos DR og har siden 2001 arbe­jdet på blandt andet Ultra­lyd, Koplevs Kryds­felt, DR2 Dagen og Smags­dom­merne. Sen­est er hun aktuel med P1-radio­dra­maet ‘Super­mod­el’, hvor fak­ta og fik­tion væves sam­men i et fint­mas­ket net, mens his­to­rien om den 16-årige super­mod­el Alberte og hen­des oplevelser med mode­branchens slagsider foldes ud for lyt­teren.

Billetinfo

Åbningsevent, radiobiografer og debatter kræver billet, som købes til hvert enkeltstående arrangement. Billetter købes enten online via vores hjemmeside eller gennem vores facebook events, hvor billetlinks kan findes under den enkelte arrangementsbeskrivelse. Det er ikke muligt at købe festivalpas.

De stedsspecifikke arrangementer er gratis, men kræver tilmelding via det tilhørende billetlink. Da der er begrænset antal pladser til disse arrangementer, opkræves der ved udeblivelse et No-show gebyr på 50 kr.

Nordisk Pris

Sound of the North - The Nordic Indie Radio Award

Det spirende, men sjældent velbetalte radiomiljø i Norden mangler en pris, der hylder uafhængige radioproducenter. I år lancerer Københavns Radiobiograf Festival Sound of The North - The Nordic Indie Radio Award. Prisen gives til årets fortællende lydproduktion skabt af en uafhængig nordisk producent.

MIRP

Meeting of Independent Radio Producers er en årlig konference, hvor lydfortællere fra hele verden mødes. Lydproducenterne mødes for sig selv i en gruppe i få intense dage, hvor der vil være talks, workshops og diskussioner. Det først MIRP-møde var i Italien i 2015, hvor mødet var forbundet til The Internazionale Festival. I 2016 mødtes MIRP i Amsterdam i forbindelse med Oorzaken Festival. I år foregår MIRP-mødet d. 20.-22. september på Vallekilde Højskole og sker i forbindelse med radiobiograf festivalen, hvor flere arrangementer vil være præget af MIRP-deltagere.

 

MIRP er:

  • Et årligt møde og opbyggeligt netværk for uafhængige producenter, der arbejder kunstnerisk med lydfortællinger.
  • En fortsat dialog omkring lydfortællingen som kunst og håndværk.
  • En åben international grupper, som arbejder peer-to-peer. Sammen beslutter MIRP, hvilke temaer som skal vendes og hvordan gruppen skal organiseres.
  • Et åbent forum for nye former for radio, podcast, lydperformances, audio guides… alle tænkelige former af kunstnerisk lydfortælling.
  • … tager stadig form - og dem der deltager er med i processen.

Presse

For mere info, pitch, pressemeddelelser og interview forespørgsler med vores gæster, skriv til presseansvarlige:

Stine de Klauman
stineklauman@gmail.com
40 95 52 30

Eva Lange
evalangej@gmail.com
30 33 40 33

Om os

Københavns Radiobiograf er en frivillig non-profit forening, der har været med til at sætte lydfortællingens nye guldalder i gang i Danmark. De sidste fire år har vi holdt over 70 udsolgte lyttearrangementer. De fleste radiobiografer finder sted i Gloria Biograf i København, men vi har også arrangeret udsolgte lyttearrangementer i Nordens største biograf, Imperial, samt underholdt i nogle af de mindste biografer i det ganske land. I 2016 afholdt vi vores første festival over 4 dage med omkring 2500 gæster til 22 arrangementer.

I løbet af de sidste 3-4 år har podcastmediet gjort lydfortællinger populære fordi man kan lytte alle steder på alle tidspunkter. Men i Københavns Radiobiograf lytter vi sammen. I mørket er der plads til nærvær og koncentration og når vi også hører naboens reaktioner opstår der et sælsomt fællesskab. Gode lydfortællinger skaber empati, fordi de giver os nærbilleder fra andre menneskers liv. Med kun stemmer og lyde sniger fortællingerne sig ind i dine øregange og efterlader indtryk man ikke glemmer.

Hovedsponsorer

Samarbejdspartnere